อาคารไทมส์ สแควร์
(662) 253-9333
(662) 229-5555
Email : sales@timessquare.co.th

 

ผู้บริหาร

 

ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
Chairman
ดร.ธวัช ถาวรธวัช
President
ท่านวีระยุค พันธุเพชร
Advisor to the board of directors
ศาสตราจารย์เธียรชัย ศรีวิจิตร
Director
ท่านวัลลภ ตันติกุล
Director
คุณชาญวุธ ถาวรธวัช
Executive Director
คุณสุนัย ถาวรธวัช
Executive Director
คุณโสรัจส์ ศิริเกียรติสูง
Executive Director
คุณวศิน ถาวรธวัช
Executive Director
ณัชชัย ถาวรธวัช
Managing Director

 

 

อาคารไทมส์ สแควร์ 246 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110, Thailand
โทรศัพท์ : (662) 253-9333, (662) 229-5555 แฟกส์ : (662) 2539321 อีเมลล์ : sales@timessquare.co.th
 
หน้าแรก
พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ลูกค้าที่ใช้บริการ
ผู้บริหาร
การติดต่อ